பரிசுகள் கொடுத்து நண்பர்களை சேர்க்காதே;
நீ கொடுப்பது நின்றால் அவர்கள் அன்பு செலுத்தாமல் நின்று விடுவார்கள்.

-புல்லர்