எங்கு நாம் வசதியாக வாழ்கிறோமோ அதுவே நம் நாடு.

-ஜான் மில்டன்