உள் ஒன்று வைத்துப் புறமொன்று பேசுவார்தம் உறவு கலவாமை வேண்டும்.

-வள்ளலார்