எப்போதும், எவ்விடத்தும் பசித்திரு, விழித்திரு, தனித்திரு.

-வள்ளலார்