வாழ்வாதாரம் விரிவடைய வேண்டும், 
ஆயுள் அதிகம் வேண்டும் 
என்று விரும்புகின்றவர்கள் 
உறவுகளுடன் சேர்ந்து வாழட்டும்.

-நபிகள் நாயகம்