எல்லோரும் படிக்கும் புத்தகங்களையே
நீங்களும் படிக்கிறீர்கள் என்றால் ,
எல்லோரும்  போலவே தான்
உங்களாலும் சிந்திக்க முடியும்.

-ஹருகி முராகமி