கட்டளையிட விரும்புபவன்
முதலில் பணிவதற்குக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

-அரிஸ்டாட்டில்