ஒரு வருடம் என்பது
முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து வாய்ப்புகள் கொண்டது.
பயன்படுத்துங்கள், வெற்றி பெறுங்கள் .

-கவிஞர் வைரமுத்து