மனிதர்கள்  அனைவரும் சீப்பின் பற்களைப் போல சமமானவர்கள்.

-நபிகள் நாயகம்