அறிவுத் தேவையைவிட கவனக் குறைவுதான்
நமக்கு அதிக கஷ்டங்களை உண்டாக்கி விடுகிறது.

-பிராங்க்ளின்