கடவுளிடம் கேட்க வேண்டியதை கேளுங்கள், ஆனால் அவர் கொடுப்பதை பெற்றுக்கொள்ள தயாராய் இருங்கள்.

-நார்மன் வின்சென்ட் பீல்