முதலில் உங்களை நீங்களே நேசிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்,
பிறகு உங்களை மற்றவர்களும் நேசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள்.

-மால்ட்ஜ்