உண்மைகளை விலை கொடுத்து வாங்குங்கள்,
ஆனால் ஒருபோதும் விற்று விடாதீர்கள்.

-சாலமன் மன்னன்