முதலில்
உங்களை நீங்களே நேசிக்க 
கற்றுக் கொள்ளுங்கள்,
பிறகு 
உங்களை மற்றவர்களும் 
நேசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள்.

-மால்ட்ஜ்