கண்ணாடிதான் எனது சிறந்த நண்பன்
ஏனெனில் நான் அழும்போது 
அது ஒருபோதும் சிரித்ததில்லை.

-சார்லி சாப்ளின்