இந்த உலகத்தில் நாம் கொடுப்பதுதான் நம்மை செல்வந்தராக்குமே தவிர
 நாம் பெற்றுக் கொள்வதன்று.

-காந்தியடிகள்