முயற்சி எல்லா வேலைகளிலும் இன்பம் பயப்பதில்லை 
ஆனால் முயற்சியின்றி இன்பம் ஒருபோதும் பிறப்பதில்லை.

-பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி