நீங்கள் கோழியானால் முட்டையிடுங்கள் சேவலானால் கூவுங்கள்.
உங்கள் கடமையை மட்டும் தவறாதீர்கள்.

-இந்தியப் பழமொழி