கூடி வாழும் இயல்பு  இல்லாதவனுக்கு சமுதாய வாழ்வு சுகமாக இருக்காது.

-ஷேக்ஸ்பியர்