எவரால் மனித இனத்துக்கு நன்மை ஏற்படுகிறதோ
அவரே மனிதரில் சிறந்தவர்.

-நபிகள் நாயகம்