ஒரு தாய் இருந்தால் வீட்டில் எல்லா நன்மைகளும் தாமாக உண்டாகும்.

-பிரான்சன் ஆல்காட்