மனிதரின்  செயல்கள் அவர்கள் சிந்தனைகளுக்குச் சிறந்த விளக்கங்கள்.

-ஜான்லாக்