நான் என்று நினைக்காதீர்கள்,
நினைத்தால்
ஆண்டவன் தான் என்பதைக் காட்டிவிடுவான்.

-கவிஞர் கண்ணதாசன்