நான் என்று நினைக்காதீர்கள், நினைத்தால் ஆண்டவன் தான் என்பதைக் காட்டிவிடுவான்.

-கவிஞர் கண்ணதாசன்