நீங்கள் இருக்கும்போது உங்களைக் கண்டு அஞ்சுபவன்
நீங்கள் இல்லாதபோது உங்களை வெறுப்பான்.

-புல்லர்