அன்பு எப்போதும் கேட்காது, கொடுக்கத்தான் செய்யும்.

-மகாத்மா காந்தி