அன்பு எங்கிருக்கிறதோ அங்கே கடவுள் இருக்கிறார்.

-மகாத்மா காந்தி