தவறு செய்வது இயல்பு, பழியை பிறர் மேல் சுமத்துவதற்குப் பெயர் அரசியல்.

-பில் வாஹன்