நீரில் வாழ்ந்து தீர வேண்டிய மீன் நீர்ப்பாசியை தன் எதிரியாக ஆக்கிக்கொள்ளக்கூடாது.

-போஜ்புரி பழமொழி