மகிழ்ச்சியோடு நாம் கற்பதை ஒருபோதும் மறப்பதில்லை.

-ஏ. மேர்சியர்