ஒரே இடத்தில் ஐம்பது அடி தோண்டுவதால் கிடைக்கும் தண்ணீரை,
ஐம்பது இடங்களில் ஒரு அடி தோண்டுவதன் மூலம் பெற முடியாது.

அதுபோல ஒரே சீரான மற்றும் நிலையான முயற்சிகள் எப்போதும் ஒரு நல்ல முடிவை தரும்.