உங்களின் நேரம் 
ஏற்கனவே வரையறுக்கப்பட்டது. 
எனவே  வேறு யாருடைய 
வாழ்க்கையையாவது  வாழ்ந்து  
நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். 
உங்கள் இதயம் மற்றும் உள்ளுணர்வு 
சொல்வதை பின்பற்றுங்கள்.

- ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்