வாடிக்கையாளர் என்பவர்
நம் கடைக்கு வரும் மிக முக்கியமான நபர்.
அவர் நம்மை நம்பி அல்ல,
அவரை நம்பித்தான் நாம் இருக்கிறோம்.

-காந்திஜி