நம்பிக்கை மற்றும் பொறுமை இருந்தால்
வாழ்வில் ஒருவருக்கு கிடைக்காதது ஏதும் இல்லை.

-– ஷீரடிசாயிபாபா