முயற்சியே செய்யாமல், 
தோல்வி அடைந்து விடுவோம் என்று நினைப்பதை விட 
பெரிய முட்டாள் தனம் வேறு எதுவுமே இல்லை.