எந்த ஒரு கடினமான செயலையும் 
முயற்சி செய்யும்போது தான் 
அந்த செயலை முடித்து வெற்றி பெறுவதற்கான 
ஒரு வாய்ப்பு அமையும்.