முயற்சியே செய்யாமல், தோல்வி அடைந்து விடுவோம் என்று நினைப்பதை விட பெரிய முட்டாள் தனம் வேறு எதுவுமே இல்லை.