எந்த ஒரு கடினமான செயலையும் முயற்சி செய்யும்போது தான் அந்த செயலை முடித்து வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அமையும்.