கடமை உணர்ச்சியே உங்கள் நேர்மையான வாழ்வுக்கு சூத்திரம்.

-ஹென்றி போர்ட்