கவலைப்படுவதன் மூலம் உங்களில் யாராவது ஒரு முழமேனும் உயர்ந்துவிட முடியாது.

-இயேசு நாதர்