தினசரி வாழ்க்கையில் நமது கண் முன்னால்  கிடப்பதை அறிந்து கொள்வது முக்கியமான அறிவாகும்.

-மில்டன்