அறிவு இறைவனின் உறைவிடத்தை நாடுகிறது.
ஆனால் அன்புதான் இறைவனின் உறைவிடம்.

-நபிகள் நாயகம்