மனத்தைக் கடமையில் செலுத்துங்கள்,
ஒழுக்கத்தைக் கடைபிடியுங்கள்,
அன்புக்குக் கட்டுப்படுங்கள்,
மேலான கலைகளில் மனதைச் செலுத்தி அமைதி பெறுங்கள்.

-கன்பூசியஸ்