குருடன் முடவனைத் தூக்கிக் கொண்டால் இருவருமே முன்னால் போகிறார்கள்.

-ஸ்வீடிஷ் பழமொழி