பிறர் நம்மை சமாதானப்படுத்த வேண்டும் 
என்று எதிர்பார்க்காமல்
நாம் பிறரை சமாதானப்படுத்த வேண்டும்.

-காண்டேகர்