ஆணுக்கு ஆறு மணி நேரம்,
பெண்ணுக்கு ஏழு மணி நேரம்,
முட்டாளுக்கு எட்டு மணி நேரம் தூக்கம்.

-புல்பிரர்