ஓர் ஆண்டிற்குள் ஒரு சிறந்த நண்பனைப் பெற முடியாது,
ஆனால் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு சிறந்த நண்பனை இழக்க முடியும்.

-சீனப் பழமொழி