மனிதர்களை மரியாதை அறிந்தவர்களாக ஆக்குவதே நாகரிகம்.

-ஜான் ரஸ்கின்