நீதி ஒரு நாட்டின் உணவைப் போன்றது.
அதற்காகப் பசியோடு இருப்பவர்கள் ஏராளம் பேர்.

-பிரையண்ட்