தாகம் ஏற்படும் முன்பே கிணற்றை வெட்டவேண்டும்.

-சீனப் பழமொழி