உழைப்பு உடலைப் பலப்படுத்துவதைப் போல
கஷ்டங்கள் மனதைப் பலப்படுத்துகின்றன.

-செனேகா